ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De particuliere consument heeft het recht aan B&G Sleutel nv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Ondernemingsgegevens

B&G Sleutel nv
Strandlaan 277 – B-8670 Koksijde
BE 0456.784.084

Info[at]bg.be
+32 58 51 23 36
+32 58 52 05 22

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van B&G Sleutel nv met maatschappelijke zetel te Strandlaan 277, 8670 Koksijde (België), BTW BE 0456.784.084,hierna 'B&G genoemd’, biedt haar klanten de mogelijkheid om veiligheidsartikels online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij B&G. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van B&G houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door B&G aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief Belgische BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

B&G Sleutel nv doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal B&G Sleutel nv toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als B&G Sleutel nv niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden B&G niet. B&G is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. B&G is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door B&G. B&G kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen


Online shoppen bij Bgshop.be is erg eenvoudig. We hebben de bestelprocedure zo eenvoudig mogelijk gemaakt. U kunt afrekenen als gast of u kunt zich registreren.

  • de mogelijke wijzen van betaling: Bancontact, Mastercard®, Visa® en betalen per overschrijving 
  • Verzending gebeurt standaard met Bpost, tenzij het pakket te zwaar of te groot zou zijn. Indien dit het geval is, wordt u gecontacteerd.

 
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen (aanvullen / schrappen waar nodig):

- Bancontact
- Mastercard®
-
Visa®
-
betalen per overschrijving

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van B&G.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd via Bpost tenzij het pakket te zwaar of te groot zou zijn. Indien dit het geval is, wordt u gecontacteerd.


B&G is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

B&G Sleutel nv is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taxen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.

Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

De bestellingen worden verstuurd van maandag t.e.m. vrijdag, met uitzondering van feestdagen. B&G Sleutel nv is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd tenzij er sprake is van overmacht.

In het geval dat, als gevolg van een plotselinge en tijdelijke onbeschikbaarheid, de goederen niet geleverd kunnen worden, stelt B&G Sleutel nv de klant binnen de 30 dagen via e-mail in kennis.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van B&G.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van B&G te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover B&G beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt B&G zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

Bestellingen worden verstuurd met Bpost. U kunt kiezen om uw pakket thuis, in een pakketautomaat of bij uw dichtsbijgelegen postpunt te laten leveren.

Van zodra uw bestelling door ons wordt verstuurd ontvangt u van ons een mail waarin uw trackingcode vermeld staat. Met deze trackingcode kunt u uw pakket opvolgen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de B&G klantendienst waarna de klant het artikel kosteloos aan BG kan terugsturen. 

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan B&G mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst. Zodra B&G in kennis werd gesteld, beschikt de klant over een nieuwe periode van 14 dagen om het artikel te retourneren.

Om de goederen te retourneren, vragen we om het modelformulier in te vullen en ons per mail te bezorgen: info@bg.be

B&G Sleutel kan, na de consument eerst integraal terugbetaald te hebben, een schadevergoeding van de consument vorderen die overeenstemt met de waardevermindering die het goed ondergaan heeft ingevolge de opening of beschadiging van het bewuste goed (artikel VI.51, §2 WER).

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, B&G Sleutel nv, Strandlaan 277, 8670 Koksijde, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [B&G Sleutel, Strandlaan 277 B-8670 Koksijde,info[at]bg.be], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot [B&G Sleutel, Strandlaan 277 B-8670 Koksijde,info[at]bg.be].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, B&G heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

B&G houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [B&G Sleutel,Strandlaan 277 B-8670 Koksijde,info[at]bg.be].

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door B&G om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Klantendienst

De B&G klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 58 51 23 36, via e-mail op info[at]bg.be of per post op het volgende adres Strandlaan 277, 8670 Koksijde

Geschillen/klachten via het ODR-platform:
Het Online Dispute Resolution-platform (ODR) is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. Indien u van dit platform gebruik wenst te maken klikt u op de onderstaande link en geeft u ons mailadres door: info@bg.be

ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van B&G. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

B&G kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Veurne bevoegd.